Finnmarkens historia i korthet

De första finnarna som flyttade hit kom från östra finland, från ett område som heter Savolax.
De kom på 1600-talet, då Finland tillhörde Sverige, efter att Kungen hade uppmanat folk att kolonisera Sveriges inland med löfte om 7 års skattefrihet. Man kom med båt över Bottenviken till Stockholm och Gävle, men stannade inte i städerna utan fortsatte vidare inåt landet till de stora ödeskogarna där de svedjade marken så den blev odlingsbar.

Orsaken till utvandringen var att de inre delarna av Finland hade utvidgats på mycket kort tid och befolkats till bristningsgränsen. Det växte fram gårdar och byar överallt på svedjemarkerna. Denna odlingsteknik och kolonisationsrörelse överflyttades nu från finland till mellansveriges skogsområden.
De finnar som kom till Sverige valde att bygga på höjderna, eftersom man inte drabbades av frosten på samma sätt som nere i dalgångarna. Oftast byggde man på bergssluttningar, gärna mot söder. Stugorna de bodde i kallades för pörten, Pörte = kök på finska. Ett pörte hade ingen rökgång från eldstaden ut, utan man lät röken ligga kvar under taket och öppnade en lucka då och då för att släppa ut den. På detta sätt var man i stort sätt befriad från vägglöss, som annars härjade svårt på den tiden. De första boplatserna på Nås finnmark anlades omkring 1620.

Under den första tiden var förhållandet mellan finnar och sockenbor ganska spänt, men snart inträdde lugna relationer mellan dem. Befolkningsutvecklingen varierade eftersom det ganska ofta var både missväxt och farsoter. 1665 bodde det 21 personer på finnmarken, 1865, alltså 200 år senare, hade befolkningen vuxit till 572 personer. Nu avfolkas finnmarken återigen av kända anledningar, t ex att allt manuellt skogsarbete har försvunnit..

loading...

Närssjöns Utvecklingsförening

I april år 1999 samlades ett antal bybor i Närsens bystuga för att lyssna på ett föredrag om att starta småföretag i 10-milaskogen och på så sätt minska utflyttningen från Finnmarken.

Ett 15-tal entusiaster från byarna runt Närssjön fortsatte att träffas i en studiecirkel var 14:e dag i Vuxenskolans regi. Cirkeln enades om att som projekt göra en vandringsled runt Närssjön baserad på gamla stigar och vägar.

I februari år 2000 bildades Närssjöns Utvecklingsförening med Bo Becker som ordförande. Den har sedermera ombildats till ekonomisk förening och en andel i föreningen kostar 100 kronor per person.

Vi har med hjälp av Lasse Nygård från Leksand lyckats få ett EU-bidrag på 2,7 milj. kronor och på så sätt kunnat anställa 5 personer.

Vår målsättning är att vara självförsörjande och att kunna erbjuda ett eller två arbetstillfällen.